top of page

ODETTE PSİKOLOJİ KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA METNİ

İş bu aydınlatma metnini hazırlamadaki amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca fiziken Merkezimizde toplanan kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en açık şekilde bilgilendirmektir. Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla yeterli şekilde güvenlik tedbirleri alınmaktadır. Bu kapsamda;

 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği:

Veri Sorumlusunun bilgileri aşağıdaki şekildedir:

Veri Sorumlusu: Odette Psikoloji

Şirket Yetkilisi: Ezgi (Tan) Bertay

Adres: Nispetiye Mahallesi Nispetiye Caddesi No:38/A Gürel Apartmanı Kat:3 Daire:20 Etiler, Beşiktaş/İstanbul

E-posta: odettepsikoloji@gmail.com

Telefon: 0543 509 17 90

 

2. Toplanan Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amacı

Kimlik Bilgileriniz : Adınız, soyadınız, adresiniz, imzanız

İletişim Bilgileriniz: Telefon numarası, e -posta adresi

Sağlık Verisi: Kullanılan ilaçlar, hastalık öyküsü, tanı

Fiziksel Mekan Güvenliği: Giriş-çıkış güvenlik kamerası kayıtları

Hukuki İşlem: Dava dosyası içerikleri

Aile Bilgisi: Tarafınızca bildirilen, acil durumlarda ulaşılabilecek kişi hakkında ad, soyad, cep telefonu bilgisi

 

İşbu verileriniz; kimliğinizi teyit etme, talep ve şikayetlerin yönetimi, tıbbi teşhis ile tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerimizin yürütülmesi, geliştirilmesi, danışmanlık süreçlerinin yürütülmesi ve acil durum süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5. maddesi gereğince “açık rızanız” doğrultusunda ve “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

 

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı

Bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, sadece işlenme amaçları ile sınırlı kalmak kaydıyla; eğitim süreçlerinin yürütülmesi, mali, hukuki süreçlerin yürütülmesi ve denetimlerin yapılması amacıyla danışmanlara, kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere kanunen yetkili ve/veya kanunun izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile idari merciler ve yasal mercilere aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

6. Kanuni Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi kapsamında,Odette Psikoloji'ye başvurarak;

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;

e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;

g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtiriz.

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un işbu “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Odette Psikoloji hakkındaki başvurularınızı şahsen veya;

 

Posta yoluyla; Nispetiye Mahallesi Nispetiye Caddesi No:38/A Gürel Apartmanı Kat:3 Daire:20 Etiler, Beşiktaş/İstanbul

 

ODETTE PSİKOLOJİ KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

Odette Psikoloji “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi gereğince, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak, kamera kaydı kişisel verilerinizi elde etme, kaydetme, depolama, muhafaza etme, açıklama, aktarma, devralma, elde edilebilir hâle getirme, sınıflandırma ya da kullanılması engellenme vb. şekillerde özenle işleyerek korumaktayız. Bu konuda, özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına önem vermekteyiz. Bu bilinçle, veri sorumlusu sıfatıyla, gerekli bilgileri aşağıda sunmaktayız.

 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği:

Veri Sorumlusunun bilgileri aşağıdaki şekildedir:

Veri Sorumlusu: Odette Psikoloji

Şirket Yetkilisi: Ezgi (Tan) Bertay

Adres: Nispetiye Mahallesi Nispetiye Caddesi No:38/A Gürel Apartmanı Kat:3 Daire:20 Etiler, Beşiktaş/İstanbul

E-posta: odettepsikoloji@gmail.com

Telefon: 0543 509 17 90

2.İşlenecek Kişisel Veriler

Merkezimiz içerisinde giriş-çıkış konumlarında bulunan sesli ve/veya görüntülü kamera kayıtları ile sizlerin kişisel verileri yasalar ve açık rızanıza bağlı kaydedilmekte ve işlenmektedir. Kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir.

3.Kamera Kayıtlarının Elde Edilme Yöntemleri

Kamera kaydı kişisel verilerinizi, Merkezimiz içerisinde giriş-çıkış konumlarında bulunan kameralar ile 7 gün 24 saat süre ile elde etmekteyiz.

4.Kamera Kayıtlarının İşlenme Amacı

Kamera kayıtları kişisel verilerinizi:

 • Merkezimiz içi güvenliğin sağlanması, bina ve tesislerin yapılan girişlerin kontrol edilebilmesi,

 • Verimliliğinin arttırılması,

 • Merkezimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, ticari, teknik güvenliğinin sağlanması,

 • İş ilişkisinin ispatlanması, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışma koşullarının belirlenmesi,

amaçlarıyla sınırlı işlemekteyiz. Güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, bu amaçlara ulaşmak için uygulanmakta, kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda izlemeye tabi tutulmamaktadır.

5.Kamera Kayıtlarının Aktarımı ve Korunması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan yasal düzenlemeler ve diğer mevzuat düzenlemeleri uyarınca ve yine yukarıda açıklanan amaçlarla, idari ve teknik güvenlik önlemleri sağlanarak; sadece yetkili kamu kurum ile kuruluşları, denetçiler ve danışmanlar ile paylaşabilmekteyiz. Kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılmaktadır.

Kanunun 5. maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Görüntülere yalnızca veri sorumlusunun erişimi bulunmaktadır. Verilerin korunması amacıyla gerekli tüm teknik önlemler alınmaktadır.

6.Kamera Kayıtlarının Güvenliği ve Saklanma Süresi

Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

7.Kişisel Veri Sahibinin Talep Edebileceği Haklar

Kişisel veri sahibi olarak:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerle ilgili değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un işbu “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Odette Psikoloji hakkındaki başvurularınızı şahsen veya;

Posta yoluyla; Nispetiye Mahallesi Nispetiye Caddesi No:38/A Gürel Apartmanı Kat:3 Daire:20 Etiler, Beşiktaş/İstanbul

 

 

ODETTE PSİKOLOJİ AÇIK RIZA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)  uyarınca Aydınlatma Metni,   Odette Psikoloji (“veri sorumlusu”) tarafından tarafıma tebliğ edilmiş olup; veri sorumlusu tarafından toplanacak olan kişisel verilerimin işlenme sebeplerini, toplanma yöntemlerini, işlenme amaçlarını, işlemenin hukuki dayanağını, üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmayacağını, aktarılacaksa hangi amaçlarla kimlere aktarılabileceğini, kişisel verilerimle ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde yazılı haklarımın bulunduğunu, Kanun çerçevesinde bu haklarımı kullanabileceğimi ve bu haklarım doğrultusunda Veri Sorumlusu’na nasıl başvurabileceğimi açıkça anladım. Bu husustaki ayrıntılı bilgiye Merkezimize ait internet sitesinde (https://www.odettepsikoloji.com/) bulunan ve tarafıma tebliğ edilen aydınlatma metninden ulaşabileceğimi bilmekteyim.

                                                                                                                                   

Sorumluluk Reddi: Söz konusu bu tür bilgiler Site’de yalnızca bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır ve doktorunuz ya da eczacınızın tavsiyelerinin yerini almaz. Bu bilgiler hiçbir koşulda bir hastalığın veya fiziksel problemin tıbbi tanısını koymak için kullanılmamaktadır site üzerinden durumunuzla ilgili endişelerinizi ve sorularınızı sorabilirsiniz. Bununla birlikte her durumda doktorunuza ya da eczacınıza başvurmanız gerekir.

bottom of page